หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมในโครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดทำบัญชีมหาสมุทร (Ocean Account) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมในโครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำบัญชีมหาสมุทร ...
2021-08-04 16:04:51
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ จัดโครงการเตรียมความพร้อมวิชาแคลคูลัส
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพจัดโครงการเตรียมความพร้อมวิชาแคลคูลัส สาขาวิ ...
2021-08-04 12:00:29
แขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดอบรมระบบ ISO14001
แขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดอบรมระบบ ISO14001เมื่อวันเสาร์ที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 25 ...
2021-08-03 17:56:16
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรม ISO17025 : 2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรม ISO17025 : 2017เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาส ...
2021-08-03 14:59:51
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดโครงการแนะแนวอาชีพ “การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม”
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดโครงการแนะแนวอาชีพ“การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม” ...
2021-08-03 14:24:08
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมเครื่องมือพื้นฐาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมเครื่องมือพื้นฐานศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภั ...
2021-08-02 17:37:00
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองฯ พบผู้ทรงคุณวุฒิ (ออนไลน์)
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองฯ พบผู้ทรงคุณวุฒิ (ออนไลน์)หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิ ...
2021-08-02 16:59:28
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ ...
2021-08-02 13:36:36
ข่าวย้อนหลัง