หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/ 2564
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์  เข้าร่วมประชุมประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนว ...
2021-07-23 12:39:57
โครงการเตรียมความพร้อม IT
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านIT เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาสา ...
2021-07-22 16:48:10
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาก ...
2021-07-22 14:12:18
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/ 2564
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์  เข้าร่วมประชุมประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนว ...
2021-07-22 14:12:49
บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ประจำภาคเรียนท ...
2021-07-22 13:42:37
ผู้อำนวยศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมและนำเสนอ แผนการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมบุคล ...
2021-07-22 13:40:05
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมประชุมและนำเสนอ แผนการจัดกิจกรรมและโครงการสำหรับนักศึกษา
อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการ ...
2021-07-22 13:32:43
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมประชุมและนำเสนอ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพร่วมประชุมเตรียมความ ...
2021-07-22 13:26:19
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมประชุมและนำเสนอแนวทาง ในการบูรณาการงานบริการวิชาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนหรืองานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมประชุมเตรียมควา ...
2021-07-22 13:18:21
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมและนำเสนอแผน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิ ...
2021-07-21 16:46:56
ข่าวย้อนหลัง