หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องจัดทำแผนเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2565
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ร่วมประชุมพิจารณาการจัดทำแผนเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565สาขาวิชา ...
2021-07-26 17:06:31
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ ณ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ ณ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต ...
2021-06-30 13:59:19
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ ณ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการอบรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ ณ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการอบรมโครงกา ...
2021-06-27 16:01:28
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนในโครงการยกระดับรายได้โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม( 8 ครัวเรือน)
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนในโครงการยกระดับรายได้โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นจัง ...
2021-06-27 12:15:37
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่จัดโครงการบริการวิชาการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ให้กับประชาชน จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่จัดโครงการบริการวิชาการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้กับประชาชน จังหวัดสมุทรสง ...
2021-06-26 17:33:14
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่จัดโครงการบริการวิชาการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่จัดโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอ ...
2021-06-24 16:23:43
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบอาหารเพื่อยกระดับอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบอาหารเพื่อยกระดับอาชีพและคว ...
2021-06-24 15:23:53
ประชุมรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ นำทีมผู้บริหาร ประชุมรองคณบดีคณะวิทยาศ ...
2021-06-18 14:30:32
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดโครงการสร้างเชฟมืออาชีพ ผ่านโปรแกรม google meet
เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสร้างเช ...
2021-06-16 13:12:35
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วาระพิเศษ)
รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ (วาระพิเศษ) โดยกา ...
2021-06-04 00:28:36
ข่าวปัจจุบัน