หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 23 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธ ...
2019-04-24 17:21:52
ประชุมติดตามการดำเนินงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ (ไตรมาสที่ 3)
          วันที่ 18 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่าย ...
2019-04-19 14:07:33
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอบรมภาคฤดูร้อน ในต่างประเทศ
วันที่ 9 เมษายน 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ ...
2019-04-11 11:28:34
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรม “ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี”
วันที่ 5 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครง ...
2019-04-05 17:12:30
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมวิชาการ หลักสูตร “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001 : 2015)”
วันที่ 3 – 4 เมษายน 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ...
2019-04-05 11:57:03
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    วันที่ 28 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารประจำคณะ ครั้งที่ 3 ...
2019-03-28 16:56:50
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าโครงการประกอบอาหารเพื่อสร้างรายได้ (8 ครัวเรือน) ลงพื้นที่อบรมการทำขนมให้กับประชาชน
         เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา&n ...
2019-03-28 15:26:51
โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
    วันที่ 22 มีนาคม 2562  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย ...
2019-03-22 17:29:38
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์
   วันที่ 22 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน ...
2019-03-22 13:01:23
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการเสวนาพิเศษ 3Rs “Beat Plastic Pollution”
    วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ ...
2019-03-21 16:30:08
ข่าวย้อนหลัง