หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนองานวิจัย เขียนอย่างไรให้ได้ทุน ?
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงก ...
2021-02-25 17:32:54
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมความรู้ด้านการสร้างสื่อออนไลน์ให้กับนักศึกษา
อาจารย์ ดร. คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานโครงการ ...
2021-02-25 15:55:27
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิท ...
2021-02-24 16:08:23
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา (SSSTJ) ประชุมเข้ม เร่งดำเนินการเพื่อผลักดันเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ที่สูงขึ้น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมโดย รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที เป็นประธานใน ...
2021-02-23 09:46:58
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดี เป็นประธานในการ ...
2021-02-22 13:44:21
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดอบรมการใช้เครื่องวัดระดับเสียง
หลักสูตรชีววิทยาสิ่งแวดล้อม แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดอบรมการใช้เครื่องวัดระดับเ ...
2021-02-21 19:24:05
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานโครงการอ ...
2021-02-19 12:47:58
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลุยโครงการบริการวิชาการ พัฒนาอาชีพและยกระดับสินค้าชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมทีมคณาจารย์นักวิจัย ลงพื้นที่ ดำเนินบริการวิชาการให้แก่ชุมชน  พัฒนาอา ...
2021-02-11 11:04:56
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป ...
2021-02-08 13:58:30
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการยกระดับอาชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม
นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์  พร้อมทีมคณาจารย์นักวิจัย ลงพื้นที่เพื่อติดต ...
2021-02-07 17:36:52
ข่าวย้อนหลัง