หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

ประชุมติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1)
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยบุค ...
2018-12-11 17:14:46
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อบรมการแกะสลักให้กับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น จากสถาบัน Vocational College of Horticulture
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์นฤมล เ ...
2018-12-06 11:22:45
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินความไม่แน่นอนของการทดสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025”
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาส ...
2018-12-04 17:24:25
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินสายแนะแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุก โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเดินสายแนะแนวการศึกษา ...
2018-12-04 16:54:49
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นป ...
2018-11-28 15:06:33
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดบรรยาย พรบ.วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ...
2018-11-28 09:54:01
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิต
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ...
2018-11-27 16:05:09
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุน เพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นป ...
2018-11-27 10:13:03
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เ ...
2018-11-23 11:05:20
โครงการลอยกระทง “อนุรักษ์ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รอ ...
2018-11-22 10:17:14
ข่าวย้อนหลัง