หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

ประชุมรองคณบดีและหัวหน้าภาควิชา (วาระพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 26109 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต ...
2019-06-14 17:23:01
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง“นวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี เพื่อการวิจัยขั้นสูง”
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท เพอร์กิน เอลเ ...
2019-06-12 15:58:20
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 7 มิถุนายน 2562  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 26109 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเท ...
2019-06-10 17:53:45
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการบ ...
2019-06-06 16:25:46
โครงการอบรมจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมจัดทำและปรั ...
2019-05-31 15:00:43
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารประจำคณะ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องป ...
2019-05-30 16:33:20
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 (SsSci 2019)
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 26103 อาคาร 26 ชั้น 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบด ...
2019-05-28 10:47:27
ประชุมผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเท ...
2019-05-27 15:59:52
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดระดับบุคคล การ ...
2019-05-22 10:01:51
ประชุมคณะกรรมการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 26506-7 อาคาร 26 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจ ...
2019-05-03 14:55:43
ข่าวย้อนหลัง