หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวพัชราภรณ์ หัตถโชติ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากา ...
2021-07-20 14:48:13
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายรศ.ดร.ณร ...
2021-07-19 15:54:51
รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย รศ.ดร.นิศากร สังว ...
2021-07-19 15:20:30
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้จัดการวางแผนวิธีสู่ความสำเร็จ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ออนไลน์)
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้จัดการวางแผนวิธีสู่ความสำเร็จ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้กับนักศึ ...
2021-07-19 00:54:55
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้จัดอบรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ออนไลน์)
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้จัดอบรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ออนไลน์)สา ...
2021-07-19 00:51:19
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ก ...
2021-07-19 00:47:14
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์และ ...
2021-07-16 18:22:10
อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อมเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2021-07-16 18:20:52
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ...
2021-07-15 14:39:47
สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) โดยมี รอง ...
2021-07-14 16:15:38
ข่าวย้อนหลัง