หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำคลิป/วีดิทัศน์ แนะนำคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2)
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำคลิป/วีดิทัศน์ แนะนำคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ...
2021-10-20 13:05:15
ผู้บริหารประชุมสัญจรพบสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ออนไลน์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้บริหารประชุมสัญจรพบสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ออนไลน์)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์ที ...
2021-10-06 17:15:14
คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัลระดับดีเด่น ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
ผศ.ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนผู้ ...
2021-06-15 16:45:07
การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสต ...
2021-06-11 14:17:47
ประชุมวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรแขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัด ...
2021-06-07 02:18:40
นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ ทีมนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล คณะว ...
2021-06-04 18:02:22
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเชิงรุก สู้ภัยโควิด 19 (U2T covid week) ให้กับโรงเรียนในตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย  ผศ.ดร.รินรดา  พัฒน ...
2021-05-28 13:50:03
ข่าวปัจจุบัน