หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสต ...
2021-06-11 14:17:47
ประชุมวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรแขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัด ...
2021-06-07 02:18:40
นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ ทีมนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล คณะว ...
2021-06-04 18:02:22
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเชิงรุก สู้ภัยโควิด 19 (U2T covid week) ให้กับโรงเรียนในตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย  ผศ.ดร.รินรดา  พัฒน ...
2021-05-28 13:50:03
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในโครงการยกระดับรายได้ โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข อาจารย์ ...
2021-05-21 11:29:16
ศูนย์วิทยาศาสตร์ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในโครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองวัดประดู่
ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิ ...
2021-05-07 15:10:47
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้ในการประกอบวิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนารายได้ของคนในชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการบริการวิชาการ ...
2021-05-06 15:28:19
แขนงวิชาชีววิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ ให้กับ สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์
แขนงวิชาชีววิทยา สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ ...
2021-04-20 17:26:24
โครงการชีวะชาววัง แขนงวิชาชีววิทยา บูรณาการองค์ความรู้ทางชีววิทยากับความเป็นวังสวนสุนันทา
แขนงชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีได้จัดโครงการชีวะชาววังขึ้น เพื่ ...
2021-04-19 11:35:45
ข่าวย้อนหลัง