หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2560
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร ...
2017-11-09 09:06:38
ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯเข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
2017-10-25 17:31:22
ประชุมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
     เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเจ้าห ...
2017-10-24 13:32:56
ประชุมรองคณบดี / หัวหน้าภาควิชา / ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560
    วันที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมรองคณบดี / หัวหน้าภาควิชา / ...
2017-10-24 13:26:28
ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1
   วันที่ 18 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะ ...
2017-10-24 13:40:26
ข่าวย้อนหลัง