หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาสาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการประจำปี ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาสาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการประจำปี ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-08-31 13:45:21


         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการความปลอดภัยในในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการใช้สารเคมี ภายในงานการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 ซึ่งทาง วช จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายที่มีการขยายผลการดำเนินงานร่วมกัน และเพื่อเปิดเวทีแสดงผลผลิตจากการดำเนินงานร่วมกันของเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง วช. กับมหาวิทยาลัยแม่ข่าย และมหาวิทยาลัยลูกข่าย โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมเป็นลูกข่ายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (แม่ข่าย) ในการยกระดับมาตรฐาน ซึ่งใช้ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาคาร 24 ชั้น 2 ในการดำเนินงานในครั้งนี้