หน้าหลัก > ประกาศ

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ...
2021-09-12 08:32:34
ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงข ...
2021-08-25 18:30:10
ขอเชิญชวนบุคลากรครูอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย" รุ่นที่ 1
ขอเชิญชวนบุคลากรครูอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแว ...
2021-08-02 12:20:21
ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี"
ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏ ...
2021-08-02 12:10:33
****ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินค่าเทอมคืน 20%****
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินค่าเทอมคืน 20%คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2021-07-21 15:06:58
ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และนักศึกษาชั้น ม.6 ร่วมโครงการแนะแนวอาชีพ "การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม"
ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และนักศึกษาชั้น ม.6 ร่วมโครงการแนะแนวอาชีพ "การท ...
2021-07-14 17:38:41
ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมอบรมระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025
ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมอบรมระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 25 ...
2021-07-14 17:18:51
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมออนไลน์ การใช้เครื่องมือพื้นฐาน, การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องพีเฮชมิเตอร์และเครื่องชั่งสาร
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมออนไลน์ - การใช้เครื่องมือพื้นฐาน - การใช้งานและดูแลรักษาเครื ...
2021-07-14 16:33:27
ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปี กรอกข้อมูล ในแบบสำรวจความพร้อมในการขอรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด - 19
ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปี กรอกข้อมูในแบบสำรวจความพร้อมในการขอรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด - 19  ...
2021-07-07 20:33:28
ประกาศย้อนหลัง