ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


QR Code สำหรับฐานข้อมูลสถานประกอบการ

QR Code สำหรับติดตามคำร้อง


ฐานข้อมูลสถานประกอบการ

คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบฟอร์มขอให้สำนักงานคณะออกหนังสือฝึกงานและส่งตัว (สำหรับนักศึกษา)

แบบรับรองให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สำหรับผู้ปกครอง)

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สำหรับสถานประกอบการ)

แบบรับรองผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการ (สำหรับสถานประกอบการ)

แบบส่งนักศึกษากลับจากฝึกงาน (สำหรับสถานประกอบการ)