หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพจัดอบรมการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up)
สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพจัดอบรมการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-09-02 16:00:56

สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพจัดอบรมการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up) 

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up) ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก คุณอุรุชา เฉลิมวุฒิกุล ประธานกรรมการบริษัท So Innovative จำกัด และ ผศ. ดร. คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรในการบรรยาย และอบรมเชิงปฏิบัติการ