หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพวัดตัวตัดชุดปฏิบัติการให้กับนักศึกษาสำหรับใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพวัดตัวตัดชุดปฏิบัติการให้กับนักศึกษาสำหรับใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-07-02 14:44:44

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพวัดตัวตัดชุดปฏิบัติการให้กับนักศึกษาสำหรับใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 

     เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2567 และวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพชั้นปีที่ 1 เข้าวัดตัวเพื่อตัดชุดปฏิบัติการหลักสูตรความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมาพร้อมผู้ปกครอง ซึ่งฝ่ายครัวการบินได้ให้ความอนุเคราะห์ตัดให้กับนักศึกษาสำหรับใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติ ในภาคเรียนที่ 1 นี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ประจำสาขาวิชา ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  และคุณปวิตร คงประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการการศึกษา ของคณะให้คำแนะนำขั้นตอนการรายงานตัว และการลงทะเบียนเรียน

    ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนของสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Suatainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายที่ 4 การรักษาคุณภาพการศึกษา และเป้าหมายที่ 17 หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อเป้าหมายแห่งอนาคต