หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา แลกเปลี่ยน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา แลกเปลี่ยน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-07-04 16:21:56


วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ ในสถาบันการศึกษาที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ เช่น 1.Chia Nan University And Science, Republic Of China (Taiwan) 2.Graduate School Of Natural Science And Technology, Faculty Of Science Okayama University 3.Institut Teknologi Bandung, Indonesia ทั้งนี้นักศึกษาจะเดินทางไปแลกเปลี่ยน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562 เป็นเวลา 1 เดือน โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้

  • นายพงศธร บุนนาค                        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นายนิโรธ อ้อมนอก                        สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  • นายสรรเพชญ แจ้งกลิ่น                   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • นายขนาธิป ซ่อนกลิ่น                     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • นางสาวตะวัน ตามสมัย                   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นายธัญพิสิษฐ์ สงให้                       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • นางสาวเกศินี ปาทา                       สาขาวิชาเคมี