หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562  นายเกียรติคุณ ยอดปรีชา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจุลชีวววิทยาอุตส ...
2019-05-16 16:20:11
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร ...
2019-05-16 15:44:20
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเท ...
2019-05-16 14:24:24
ประชุมคณะกรรมการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 26506-7 อาคาร 26 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจ ...
2019-05-03 14:55:43
ประชุมติดตามการดำเนินงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
              วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิ ...
2019-05-01 16:35:02
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานงานนอกสถานที่
เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโ ...
2019-05-01 13:08:44
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันที่ 30 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธ ...
2019-04-30 15:50:05
กิจกรรมกีฬาภายในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 24 เมษายน 2562 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันวิทยา ...
2019-04-26 15:43:21
ประชุมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์
ประชุมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์           วันที่ 24 เมษายน 2562 รอง ...
2019-04-25 16:11:33
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 24 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธ ...
2019-04-25 11:21:11
ข่าวย้อนหลัง