หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อม SCI SSRU Mini Conference 2019
วันที่ 11 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเตรียมความพร้อม “งานประชุมวิชาการ ...
2019-01-14 14:15:38
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันที่ 10 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธ ...
2019-01-11 18:13:20
ศูนย์วิทยาศาสตร์สร้างความร่วมมือ ศึกษาดูงานบริษัท UAE
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2018-12-25 16:42:46
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประ ...
2018-12-21 13:47:41
คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมต่อเนื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Link ภาพการอบรม วันที่ 14 ธันวาคม 2561วันที่ 14 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมหล ...
2018-12-14 17:24:55
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Link ภาพการอบรม วันที่ 13 ธันวาคม 2561 วันที่ 13 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิ ...
2018-12-14 17:25:19
ประชุมติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1)
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยบุค ...
2018-12-11 17:14:46
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อบรมการแกะสลักให้กับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น จากสถาบัน Vocational College of Horticulture
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์นฤมล เ ...
2018-12-06 11:22:45
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินความไม่แน่นอนของการทดสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025”
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาส ...
2018-12-04 17:24:25
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินสายแนะแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุก โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเดินสายแนะแนวการศึกษา ...
2018-12-04 16:54:49
ข่าวย้อนหลัง