หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทค ...
2022-06-27 11:50:33
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ ...
2022-06-24 13:40:02
ประชุมรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเ ...
2022-06-23 16:29:42
ประชุมวิพากษ์หลักสูตรนวัตกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ สาขาว ...
2022-06-22 11:31:04
ประชุมเตรียมความพร้อมการถ่ายคลิปแนะนำห้องเรียนสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสต ...
2022-06-21 16:02:13
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มือใหม่อยากไป International research paper”
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการอบรมเช ...
2022-06-21 13:11:08
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าจับมือผู้ประกอบการ วางแผนสร้าง Startup หน้าใหม่
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิช ...
2022-06-20 15:14:00
หลักสูตร ป.โท สิ่งแวดล้อม จัดสัมมนา “Urban Mining with Recycling”
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัด ...
2022-06-20 11:48:34
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ประชุมหารือแนวทางการร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอ ไอ อากาสา (ไทยแลนด์) จำกัด
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสต ...
2022-06-23 11:47:01
ข่าวย้อนหลัง