หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ต่อเนื่องวันที่สอง
    วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงก ...
2019-07-23 19:18:19
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
    วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2019-07-22 14:39:31
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมิน ...
2019-07-19 15:14:30
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประ ...
2019-07-19 14:35:59
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การตรวจวัดอนุภาคฝุ่นในสิ่งแวดล้อมตามวิธีมาตรฐาน”
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอิน ...
2019-07-12 16:34:31
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจ ...
2019-07-12 15:37:12
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้ารับการตรวจประเมิ ...
2019-07-12 14:25:53
สาขาวิชาชีววิทยา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภ ...
2019-07-11 18:09:54
ป.โท สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้ารับการ ...
2019-07-11 15:51:59
สาขาวิชาเคมี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการ ...
2019-07-09 14:36:09
ข่าวย้อนหลัง