หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมการใช้เครื่องชุดถ่ายภาพและเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรา ...
2020-08-03 16:13:38
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้ ...
2020-08-03 15:12:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2020-07-17 15:19:27
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กบม.ครั้งที่ 7/2563 (สัญจร)
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเท ...
2020-07-15 13:39:21
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ...
2020-07-15 13:02:06
การอบรมการลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ...
2020-07-02 14:14:26
การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจระบบ CHE QA Online System for 3 Degree Levels (CHE 3D) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทค ...
2020-07-01 13:29:07
ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ (กพร.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน ...
2020-06-26 11:54:29
ประชุมทบทวนกิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม ของคำบรรยายลักษณะงาน (JD)
วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจา ...
2020-06-25 16:41:42
ประชุมทบทวนการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (JD) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร   นาง ...
2020-06-18 16:48:52
ข่าวย้อนหลัง