หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าหารือทางวิชาการ ร่วมกับ Gifu University ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัต ...
2017-12-12 16:28:08
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดบรรยายพิเศษ พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ...
2017-12-12 15:55:10
โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่ 18-19 และ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการส่งเสริมทัก ...
2017-11-30 10:01:07
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2560
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รอ ...
2017-11-24 10:05:58
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินสายแนะแนวหลักสูตรการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา รองคณบดีฝ่ ...
2017-11-24 09:56:48
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์แ ...
2017-11-14 13:25:39
SCI Open House 2017 กิจกรรมเปิดบ้านรับสมาชิกใหม่วันที่สอง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ ประจำปี 2560 ต่อเ ...
2017-11-09 09:30:39
กิจกรรมเปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ (Open House SSRU 2017) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ (Open House SS ...
2017-11-09 09:26:58
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครัครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประ ...
2017-11-09 09:23:06
ข่าวย้อนหลัง