หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน ...
2018-11-15 17:16:17
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง “นวัตกรรมวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่ดี”
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมนานาชาติ ...
2018-11-13 10:19:23
ประชุมฝ่ายแผนพัสดุและการเงิน
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ โดย อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองค ...
2018-11-09 18:17:10
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ (Presidential Round Table Meeting)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2018-11-09 18:26:42
งานแสดงศักยภาพ SMART SCIENCE 4.0 และงานเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Open House 2018)
เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไ ...
2018-11-09 14:47:12
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประชุมติดตามและสรุปผลการทำงาน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประชุมติดตามและสรุปผลการทำงานของคณาจารย์ ...
2018-11-02 15:33:15
ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
          วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา ...
2018-10-31 18:15:04
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณ ...
2018-10-25 16:52:56
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผู ...
2018-10-24 16:24:46
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธ ...
2018-10-22 17:11:26
ข่าวย้อนหลัง