หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

ประชุมคณะกรรมการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 26506-7 อาคาร 26 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจ ...
2019-05-03 14:55:43
ประชุมติดตามการดำเนินงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
              วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิ ...
2019-05-01 16:35:02
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันที่ 30 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธ ...
2019-04-30 15:50:05
ประชุมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์
ประชุมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์           วันที่ 24 เมษายน 2562 รอง ...
2019-04-25 16:11:33
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 24 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธ ...
2019-04-25 11:21:11
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 23 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธ ...
2019-04-24 17:21:52
ประชุมติดตามการดำเนินงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ (ไตรมาสที่ 3)
          วันที่ 18 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่าย ...
2019-04-19 14:07:33
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอบรมภาคฤดูร้อน ในต่างประเทศ
วันที่ 9 เมษายน 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ ...
2019-04-11 11:28:34
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรม “ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี”
วันที่ 5 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครง ...
2019-04-05 17:12:30
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมวิชาการ หลักสูตร “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001 : 2015)”
วันที่ 3 – 4 เมษายน 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ...
2019-04-05 11:57:03
ข่าวย้อนหลัง