หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม
โครงการ/ประชุม

ประชุมผู้บริหารประจำคณะ
วันที่ 24 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารประจำคณะ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ...
2018-09-24 16:02:04
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จัดประชุมวิพากษ์ 2 หลักสูตร
วันที่ 21 กันยายน 2561 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จั ...
2018-09-21 16:23:47
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 26109 อาคาร 26 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ ...
2018-09-11 18:25:55
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเตรียมความพร้อม การขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track)
ด้วย ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการ ...
2018-09-03 16:19:25
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 26108 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการ ...
2018-08-28 11:36:13
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท จัดประชุมคณะกรรมการพั ...
2018-08-17 17:15:32
เก็บขยะรวมใจ สานสายใยน้องพี่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จัดโครง ...
2018-08-17 16:37:53
ประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ โดย ผู้ ...
2018-08-16 19:51:26
คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ ต่อเนื่องวันที่สอง
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดโครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์และปรับปรุงเ ...
2018-08-09 15:22:36
สาขาวิชาเคมี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ...
2018-08-09 14:46:55
ข่าวย้อนหลัง