หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2564&n ...
2022-07-26 15:20:01
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (ระดับบัณฑิตศึกษา) เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (ระดับบัณฑิตศึกษา)เข้ารับการตรวจประเมินคุ ...
2022-07-25 12:12:38
รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รั ...
2022-07-25 10:26:29
คณบดี พร้อมบุคลากรคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมชมงานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย แต่งกายชุดผ้าไทย
คณบดี พร้อมบุคลากรคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมชมงานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย แต ...
2022-07-26 14:59:56
ศูนย์วิทย์ฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี”
ศูนย์วิทย์ฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี&rd ...
2022-07-26 14:54:38
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ...
2022-07-26 14:58:04
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 วันศุกร ...
2022-07-26 15:01:18
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 วันพุธที่ ...
2022-07-26 14:50:16
คณะวิทย์ฯ จัดประชุมทบทวนภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คณะวิทย์ฯ จัดประชุมทบทวนภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะวิทย์ฯ จัดประชุ ...
2022-07-26 14:47:31
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษ ...
2022-07-26 14:45:53
ข่าวย้อนหลัง