หน้าหลัก > ประกาศ

ประชุมการดำเนินการพัฒนาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สู่เอตทัคคะอย่างยั่งยืน
         วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ ...
2018-05-24 11:22:32
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดการบรรยายเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย
         วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณ ...
2018-05-17 10:19:05
ประชุมเตรียมการดำเนินงานครบรอบ 80 ปี
        วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประช ...
2018-05-17 10:15:54
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ ...
2018-05-17 10:13:30
โครงการ “พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1” (SCI SSRU Mini Conference 2018)
         วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จั ...
2018-05-17 10:03:05
ประกาศย้อนหลัง