หน้าหลัก > ประกาศ

ประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์
        วันที่ 3 สิงหาคม ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโ ...
2018-08-07 15:07:14
ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์แล ...
2018-08-07 15:05:06
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
        วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2018-08-07 15:02:21
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เดินหน้าพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ ...
2018-08-07 14:59:16
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
        วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประย ...
2018-08-07 14:56:50
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
        วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟ ...
2018-08-07 14:53:41
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
        วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผ ...
2018-07-17 12:00:47
สาขาวิชาชีววิทยาเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
        เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบ ...
2018-07-17 11:58:28
ประกาศย้อนหลัง