ตารางเรียน


ภาคเรียนที่ 2/2561

     นักศึกษาภาคปกติ

        สาขาวิชา           

          วิทยาการคอมพิวเตอร์

          เทคโนโลยีสารสนเทศ

          คหกรรมศาสตร์

          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

          เคมี

          วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

          คณิตศาสตร์สารสนเทศ

          เทคโนโลยีชีวภาพ

          สถิติประยุกต์

          ชีววิทยา

          จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

          ฟิสิกส์ประยุกต์ 

          วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

          นิติวิทยาศาสตร์

       วิชาหมวดการศึกษาทั่วไป (GE)

           ภาคปกติ

     

    นักศึกษาภาคพิเศษ

        สาขาวิชา

         เทคโนโลยีสารสนเทศ

          คหกรรมศาสตร์

          อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ