ความร่วมมือทางวิชาการ ระดับชาติ


- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การร่วมวิจัยแก้ปัญหาน้ำเสียและบริการวิชาการชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี

- หนังสือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและเทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

- หนังสือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม สู่ชุมชน ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

- หนังสือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

- ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ