ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มแบบฟอร์มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.  แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบที่ 1 วงเกิน 50,000 บาทขึ้นไป เสนอคณบดี)         (download)

2. แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบที่ 2 วงเกินไม่เกิน 50,000 บาท เสนอคณบดี)       (download)

3. ความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์แผนงาน ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565                     (download)

4. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565                                                                         (download)