ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เบอร์โทรศัพท์  :  02 160 1143 - 1145  ต่อ  31

อีเมล :   chaisri.th@ssru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์โทรศัพท์ :  02 160 1143 - 1145  ต่อ  34
อีเมล :   talisa.ni@ssru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ :  02 160 1143 - 1145  ต่อ  29
อีเมล :   sopid.sa@ssru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ :  02 160 1143 - 1145  ต่อ  33
อีเมล :  rinrada.pa@ssru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 160 1162
อีเมล :   komkrit.ra@ssru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
เบอร์โทรศัพท์ :  02 160 1143 - 1145  ต่อ  28
อีเมล :   chinnawat.sa@ssru.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สังวาระนที
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 160 1143 - 1145 ต่อ 5202
อีเมล :   nisakorn.su@ssru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 160 1143 - 1145 ต่อ 5102
อีเมล :   kittikhun.me@ssru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี
     ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 160 1143 - 1145 ต่อ 57
อีเมล :   pantip.ka@ssru.ac.th