สหกิจศึกษา


QR Code สำหรับติดตามคำร้อง


สถานประกอบการ (Coming Soon)

คู่มือสหกิจศึกษา

ติดตามคำร้อง

แบบฟอร์มขอให้สำนักงานคณะออกหนังสือฝึกงานและส่งตัว (สำหรับนักศึกษา)

แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา)

แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา)

แบบประเมินการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (สำหรับสถานประกอบการ)

แบบแจ้งยืนยันการนิเทศสหกิจศึกษา (สำหรับอาจารย์นิเทศ)

แบบประเมินการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (สำหรับอาจารย์นิเทศ)

แบบประเมินรายงานสหกิจศึกษา (สำหรับอาจารย์นิเทศ)

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานหรือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สำหรับสถานประกอบการ)

หนังสือยินยอมเผยแพร่โครงงานสหกิจ (สำหรับสถานประกอบการ)