ติดต่อเรา


สอบถามรายละเอียด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เบอร์โทรศัพท์ 02 160 1143-1145

หัวหน้าสำนักงานคณบดี  ต่อ  30

ฝ่ายบริการการศึกษา (งานวิชาการ)  ต่อ  13 - 15

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ต่อ  16 - 17

ฝ่ายคลังและพัสดุ  ต่อ  18 , 20 และ 35

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  ต่อ  22 - 23

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   งานธุรการและสารบรรณ , งานประกันคุณภาพ  ต่อ  50 

                                     งานบุคคล  ต่อ  27 

                                     งานประชาสัมพันธ์  ต่อ 41 

                                     งานอาคารสถานที่  ต่อ  26

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  02 160 1162

โทรสาร 02 160 1146

E-mail : science_technology@ssru.ac.th

Facebook : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


 แผนที่มหาวิทยาลัย


  แผนที่ในมหาวิทยาลัย


สถานที่ตั้ง

เลขที่ 1  ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


การเดินทางด้วยรถประจำทาง

ถนนราชวิถี 18 19 28 56 108 510 515 539

ถนนสามเสน 3 9 16 19 30 32 33 49 64 65 90 110 505 524