หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2560
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-11-09 09:06:38


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประกอบด้วย รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าฝ่ายสำนักงานคณบดี ซึ่งการประชุม  มีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้  รายงานการประชุมของภาควิชา สาขาวิชา ศูนย์วิทยาศาสตร์ และฝ่ายต่างๆ ในสังกัดสำนักงานคณบดี ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560  รายงานความก้าวหน้าในการจัดประชุมสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”   การจัดทำแผนงานในการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระดับสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   และเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แนวปฏิบัติในการดำเนินงานบริการทางวิชาการเพื่อจัดหารายได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการให้ทุนการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โครงการให้ทุนการศึกษาเพื่อฝึกอบรมภาคฤดูร้อน  ณ  Kazan University ประเทศรัสเซีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้น