หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-11-14 13:25:39


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1“การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0” ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีกำหนดการส่งผลงาน และแจ้งผลการตอบรับผู้ผ่านการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมส่งบทความถึง 215 บทความ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย     ราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 ท่าน เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ได้แก่ ดร.อรสา ภาววิมล  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ดร.แสงจันทร์  เสนาปิน นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าภาพร่วม 6 หน่วยงาน คือ

  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
  • สำหรับการนำเสนอผลงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
  • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

โดย รางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย

รางวัลประเภทยอดเยี่ยม ได้แก่  ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช 

ชื่อเรื่อง : การแจกแจงโลแม็กซ์ผสมแบบใหม่และการประยุกต์

จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลประเภทดีเด่น ได้แก่  นายวิญญู พันธุ์เมืองมา 

ชื่อเรื่อง : รูปแบบของการสื่อสารภายในชนิด และความสัมพันธ์ ทางวิวัฒนาการของหิ่งห้อยในวงศ์ย่อย Lampyrinae ที่พบในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

     และ รางวัลประเภทดีเด่น ได้แก่ นางสาวชนัญชิดา สำราญถิ่น       

    ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบินของผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา (Catopsilia pomona) ในเขตอำเภอเมือง                                

    จังหวัดขอนแก่น จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     และ รางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์

รางวัลประเภทยอดเยี่ยม ได้แก่ นายนวภัทร มาลัยวงศ์

ชื่อเรื่อง : Holothuria leucospilota extract recovers 6-OHDA-induced neurodegeneration and behavioral impairment in C. elegans  จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลประเภทดีเด่น  ได้แก่ นายวรวุฒิ แสงทอง

ชื่อเรื่อง : ผลของการให้คำแนะนำอย่างมีแบบแผนต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ให้การพึ่งพาเด็กป่วยวัยก่อนเรียนโรคธาลัสซีเมีย จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

รางวัลประเภทดีเด่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา จุลศิริกุล

ชื่อเรื่อง : ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของแตนเบียน Fopius vandenboschi (Fullaway) (Hymenoptera: Braconidae) ในห้องปฏิบัติการจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา