หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการลอยกระทง "อนุรักษ์ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม”
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการลอยกระทง "อนุรักษ์ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-11-09 09:11:30


เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการลอยกระทง "อนุรักษ์ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีการประกวด นางนพมาศในชุดรีไซเคิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ นางนพมาศในชุดรีไซเคิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาวศุภลักษณ์   ช่วยเกิด   สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลขวัญใจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอารีรัตน์ ชัยอินทร์   สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

นางสาวพรพรรณ ธีระโรจน์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รางวัลชมเชย

นางสาวเอมมิกา พิมเสนาะ   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

นางสาวมาริษา  ประกอบกิจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

นางสาวรัตนวรรณ  จริงจิตร  สาขาวิชาเคมี

โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ศิริมาลย์   วัฒนา  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์  พันธ์เทียน  อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ และนางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการในการตัดสินในครั้งนี้