หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-04-30 15:50:05


วันที่ 30 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ทั้งนี้มีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ การรายงานจำนวนนักศึกษาในปัจจุบัน และความก้าวหน้าของนักศึกษา การจัดกิจกรรม Work shop และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา อาทิ การปรับปรุงหลักสูตร และคัดเลือกประธานหลักสูตร การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่ 1/2562 และ เตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2561 เป็นต้น