หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ประชุมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
ประชุมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-10-24 13:32:56


     เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุม อาทิ  การจัดอบรมการเขียนหนังสือราชการ เพื่อความถูกต้องในการทำหนังสือราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ การจัดอบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.ฉบับใหม่ พ.ศ.2560   การจัดประชุมประจำเดือนในระดับฝ่ายภายในสำนักงานคณบดี/ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อให้การประชุมมีความต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อการปรึกษาระหว่างฝ่ายงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น   โครงการ Morning Talk  เพื่อพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และงานวิจัยสำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ (R2R)