หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-11-30 10:01:07


เมื่อวันที่ 18-19 และ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม และ โรงเรียนบ้านลานแหลม จังหวัดนครปฐม เพื่อสนับสนุนและมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา และนำความรู้ด้านการออกแบบและระบบเครือข่ายที่ได้เรียนจากในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติ เพื่อฝึกฝนทักษะให้เกิดความรู้ความชำนาญในการวางระบบเครือข่ายอย่างแท้จริง