หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-10-31 18:15:04          วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ทั้งนี้ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.  ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบหน้าที่การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้  เพื่อรับทราบตารางมอบหมายตัวชี้วัด ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเพื่อให้การปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรลุผลตามเป้าหมายที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้