หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2560
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-11-30 10:06:42


วันที่ 30 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุม 26108 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งการประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแทนผู้ที่ขอลาออก  รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอบ 12 เดือน)   ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ     “การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0” และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้  แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการอาหาร”  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การกำหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพอากาศและเสียง” และเรื่องสืบเนื่อง  การสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAPMA 2017