หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-14 15:56:17


เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ถึงวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน หลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 4” ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบำบัดน้ำเสีย และเทคนิคในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี (ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์) บรรยายในหัวข้อ “การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด” และ รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) บรรยายในห้วข้อ “มลพิษทางน้ำ และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ”