หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-30 11:50:38


วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ โดยมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ รายงานสรุปจำนวนรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  (รอบที่ 1 – 4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566 (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ โรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะสุรวงศ์ , สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว – ดำเนินสะดวก จำกัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี , โรงเรียนเครือข่ายจำนวน 16 โรงเรียน  และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไตรมาส 3)