หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-30 16:27:32


วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 26108 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารประจำคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้การประชุม มีเรื่องสืบเนื่อง อาทิ รายงานการประชุมของภาควิชา สาขาวิชา ศูนย์วิทยาศาสตร์ และฝ่ายต่างๆในสังกัดสำนักงานคณบดี ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2561  การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 และ 1.2.3  ความก้าวหน้าในการจัดเตรียมงานครบรอบสวนสุนันทา 80 ปี ด้านวิชาการ (SMART) และเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ การจัดตั้งและบริหารงานกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายงานจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ ประเภทความสามารถพิเศษและทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561 และรายงานจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)