หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-09 10:51:01


เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อไปแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้  นายวชิรวิทย์     อุตตะมะ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศสาธารณะรัฐเช็ก  นายธัชพงศ์พัชร์ บุญเพิ่มพูน นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้รับทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่น  นางสาวจิราภรณ์ แสงสร้อย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศไต้หวัน  นางสาวจิตานุช บุญศรี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศไต้หวัน  นางสาวพรญาณี ลิ้มเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศไต้หวัน  นายมงคล ศรีศิลป์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศอินโดนีเซีย  นายธนาธร อยู่ปาน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศอินโดนีเซีย