หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-09 10:45:05


วันที่ 30 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะ ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง การเห็นชอบการปรับเปลี่ยนรายวิชาแกนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 13 หลักสูตร  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2558 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การให้ทุนนักศึกษาเพื่อไปฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ Kazan Federal University ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การจัดทำโครงการลักษณะแผนบูรณาการการวิจัย งบประมาณผ่านดิน พ.ศ.2563 และการจัดทำโครงการบริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2562