หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมแนวทางการเขียนโครงร่างองค์กร Organizational Profile: OP มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมแนวทางการเขียนโครงร่างองค์กร Organizational Profile: OP มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-12-14 09:05:27


ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมแนวทางการเขียนโครงร่างองค์กร 

Organizational Profile: OP มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมแนวทางการเขียนโครงร่างองค์กร Organizational Profile: OP มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการดําเนินงานขององค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญตลอดจนประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยจากการใช้เครื่องมือดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 และผ่านระบบออนไลน์ Google meet