หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ศูนย์วิทยาศาสตร์ เดินหน้าศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เดินหน้าศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-06-29 13:57:47


วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้นำนักวิทยาศาสตร์คณาจารย์ และนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน "ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ" ณ อุทธยานวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล มาเป็นผู้มอบความรู้ พาเยี่ยมชมการจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและเครื่องมือที่ทันสมัย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเพื่อสร้างเครื่อข่ายในการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นอีกด้วย