หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ขึ้นรับรางวัลคุณภาพระดับหน่วยงาน (SSRU Quality Award)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ขึ้นรับรางวัลคุณภาพระดับหน่วยงาน (SSRU Quality Award)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-12-28 10:03:24


วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Quality Award)  ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา2560 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้มอบรางวัล  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้หลักสูตรและหน่วยงานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลที่ 2 (4.52 คะแนน ระดับดีมาก)