หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-11-29 21:03:09
.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีอินทรีย์ ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายชื่อคณาจารย์ ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ สิริวัฒนรัชต์
2. อาจารย์ ดร.มนัสวี เดชกล้า
3. อาจารย์ ดร.จาริวัฒน์ พิษณุวงศ์