หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-12-14 08:37:26


สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการและเอกสารต่างๆ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านทักษาความรู้และบุคลิกภาพ โดยนักศึกษาได้ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในตำแหน่งงาน Business Analyst, Graphic Design และฝ่ายการสื่อสารองค์กร  ทั้งในองค์กรของภาครัฐและบริษัทเอกชน ณ อาคาร 34 ชั้น 2 ห้อง 3422