หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-11-29 21:29:40

การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

            กิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 62 แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อ.ภาชญา เชี่ยวชาญ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ พร้อมกับ อ.ดร.จารุมน หนูคง ร่วมให้การแนะนำรายละเอียดของรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบสารสนเทศเพื่อการ และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในด้านต่างๆ ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปและการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  3422 ชั้น 2