หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-28 15:06:33


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 10/2561 ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม  โดยมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561(เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 1)  การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้น และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ การจัดโครงการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาคระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (The 2nd Science and Technology Mini Conference 2019)