หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดบรรยาย พรบ.วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดบรรยาย พรบ.วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-28 09:54:01


เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดบรรยายพิเศษ “ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ” ณ ห้องประชุม 26103  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ ศิวะเดชาเทพ ประธานอนุกรรมการฯ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ประมาณ 100 คน จากบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม