หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-06-28 16:10:58


วันที่ 28 มิถุนายน 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  รศ.บุษรา สร้อยระย้า (ประธานกรรมการ) ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข (กรรมการ)   ผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์ (กรรมการ)  และ นางสาวพิลาวรรณ กองทองนอก (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2561 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป