หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ เข้ารายงานตัวกับคณบดีและผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจากจบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ อย่างสมบูรณ์
นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ เข้ารายงานตัวกับคณบดีและผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจากจบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ อย่างสมบูรณ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-06-29 10:01:23


วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นางสาวพรญาณี ลิ้มเจริญ นักศึกษาสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับทุนเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Chia Nan University of Pharmacy & Science ประเทศไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 22 มิถุนายน 2561 ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วย นางสาวพรญาณี ลิ้มเจริญ ได้จบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างสมบูรณ์ ในการนี้ นางสาวพรญาณี ลิ้มเจริญ ได้เข้าร่วมในการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรายงานตัวและสรุปผลที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บอกเล่าประสบการณ์ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเรียนการสอน จากมุมมองที่ได้พบในการไปแลกเปลี่ยน ทั้งนี้เพื่อนำแนวทางมาบอกเล่าให้กับคณาจารย์ให้ได้รับฟัง และนำมาปรับใช้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาสาขาวิชาของคณะ ให้ดียิ่งๆขึ้นไป