หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 (SsSci 2019)
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 (SsSci 2019)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-05-28 10:47:27


วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 26103 อาคาร 26 ชั้น 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SsSci 2019)  ซึ่งการประชุมมีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ การรายงานความก้าวหน้าในการทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ การรายงานความก้าวหน้าการจัดทำรายละเอียดโครงการและหนังสือเชิญในรูปแบบภาษาอังกฤษ การรายงานความก้าวหน้าในการเชิญหน่วยงานเจ้าภาพ ระดับชาติ นานาชาติ และผู้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ เป็นต้น