หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-23 14:31:47


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2566

      วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. นำโดย รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะฯ ประกอบด้วย รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ และนายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  รศ.ดร.โกมล ไพศาล รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ และผศ.สกุลตรา ค้ำชู ผู้แทนคณาจารย์ นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ เลขานุการ และ ตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet