หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน)
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-05 11:42:42


วันพุธที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวสัดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน) ผ่านทาง Google meet ออนไลน์  โดยการประชุมมีเรื่องสืบเนื่อง อาทิ ความคืบหน้าของหลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน พ.ศ.2565 และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา แผนการเรียนการสอน 3/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 และ การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564