หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (shot course) “การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม”
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (shot course) “การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-04-04 16:00:10


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  “หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม” เป็นวันที่ 8 (ซึ่งเป็นวันสุดท้าย รวมระยะเวลาทั้งหลักสูตร 48 ชั่วโมง) ในหัวข้อ การจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานอย่างยั่งยืนในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงส์ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้มีบุคลากรจากโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย  และ นักศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมในการอบรม